Belgenbeau The Hunter 

Male
Whelped:  26 March 2015
Owner: Lynda Trotter
Breeder: Lynda Trotter


BSDCQ Specialty – 10 June 2017


BSDCQ Specialty – 10 June 2017

Ch Belgenbeau Daretobe Bare Yale du Hameau St Blaise
Belgenbeau BeZed Scarlet
Gazell du Hammeau St Blaise (Imp Ita) Yale du Hameau St Blaise
Cardiff du Hameau St Blaise