JohDam Athabascan Crown Eh

Male
Whelped:  11 December 2016
Breeder:  Johanna Lynch


19 March 2019


16 February 2019


16 February 2019

Ch Klaar Jasey Jay’s Treasure (Imp Can) Klaar Hap Hazard
CanCh Klaar Coco Chanel du Gildas
Ch Belgenbeau Dumaji Wotnow RN Allianse Lord OValkyrie
Belgenbeau BeZed Scarlet