Beljekali Talk Of The Devil (AI)

Male
Whelped:  6 November 2016
Owner:
Breeder:  C & J Fynmore


BSDCNSW Specialty – 14 September 2019

Asgaarde des Louves d’Ymonville NldCh Xoran van de Hoge Laer
Blg/FrCh Raife du Val Myrak
Ch Beljekali Jaime la Rumba Fandango du Bois du Tot
Ch/AgCh600 Beljekali Ypres Heidi